ss land logo

lp logo c KSP Logo

facebook logo png 2327 191x50instagram halign 240x68

Ю Р И Д И Ч Е С К И Й   Б Р Е Й Н - Р И Н Г

« С Е Р Е Б Р Я Н А Я   С О В А   С И Б И Р И »

1 4   д е к а б р я   2 0 1 9

Н О В О С И Б И Р С К

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯГОЛОСОВАНИЕ

 

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ БРЕЙН-РИНГА «СЕРЕБРЯНАЯ СОВА СИБИРИ-2019»

 

Команда   L E X P R O F
 
LexProf
Команда   Л Е К С Ф О Р Т
 
lexfort
   

 

Команда   И Н Ю С Т
 

injust

 

Команда   К У З Б А С С   Л И Г А Л
 

maincapital jurproject

   
Команда   Д О Н Ц О В   И   П А Р Т Н Е Р Ы
ab dontsov and partners hor

Команда   П А Р Т Н Е Р Ы   Н Г У
 
ngu

   
Команда   I N   V I N O   V E R I T A S
 
grebneva and partners
Команда   А К У Л Ы   П Р А В А
 
Акулы Права